Opis Kierunku

 

Podyplomowe Studium Wspierania Relacji Międzyludzkich – Life Coaching jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie rozwojem osobistym oraz na tworzącą się kulturę proaktywnego działania w życiu osobistym i zawodowym.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych związanych z obszarem coachingu życiowego zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze life-coachów, niezależnych specjalistów - doradców personalnych i zawodowych, trenerów, jak również psychologów i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę. Mogą być także inspiracją do dalszego rozwoju i zmian dla osób pragnących progresu we własnym życiu.

Cele kształcenia

Studia ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i na doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.

Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu.

Najważniejsze cele szczegółowe:
- przekazanie wiedzy na temat coachingu, life-coachingu i poszczególnych specjalizacji w tym obszarze, jak coaching kariery, coaching rodzicielski, coaching relacji i związków, wellness coaching
- wskazanie dobrych praktyk poprzez dzielenie się doświadczeniem certyfikowanych coachów i ekspertów wybranych dziedzin
- wypracowanie umiejętności prowadzenia sesji coachingowych zgodnie ze standardami i zasadami etyki profesjonalnego coachingu
- dostarczenie metod i technik kluczowych dla wsparcia rozwoju osobistego
- wypracowanie holistycznego ujmowania coachingu i umiejętności realizacji całego procesu coachingowego
- wypracowanie własnej postawy i kluczowych umiejętności na nią wpływających: pracy z własnymi emocjami, budowania parterskich relacji i komunikacji opartej na szacunku i zaufaniu
- zrozumienie istoty bycia profesjonalnym wsparciem dla swoich klientów w obszarze coachingu życiowego.

________________________________________________________________________________

Kilka słów na temat coachingu...

Czym jest coaching?
Coaching to jedna z form wsparcia rozwoju osobistego, która koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.
Coaching bazuje na założeniu, że każdy człowiek zdolny jest do wprowadzenia zmian w swoje życie oraz do realizacji swoich marzeń przez podnoszenie własnych standardów i wyznaczanie odpowiednich zadań, przy podejmowaniu jednocześnie pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje.

Czym nie jest coaching? Czym różni się od innych profesji?
Coaching nie jest terapią, gdyż coach zajmuje się sytuacją aktualną i przyszłością, a nie przeszłością klienta, leczeniem bólu, dysfunkcji jak klasyczna terapia.
Nie jest konsultingiem ani doradztwem, coach sensu stricte nie daje rad i nie musi być ekspertem w branży klienta, gdyż to konsultant diagnozuje problem, zaleca rozwiązania i czasem wprowadza rozwiązania.
Nie równa się mentoring, gdyż mentor dzieli się wcześniej wypracowanymi narzędziami na bazie własnych doświadczeń, czego nie robi coach. W coachingu narzędzia powstają przy udziale klienta w trakcie sesji coachingowej.
Nie jest treningiem, który zakładałby z góry ustalony program szkolenia. W trakcie coachingu coach podąża za klientem bez wcześniejszego scenariusza, gdyż plan powstaje wspólnie z klientem.

Coaching jest więc partnerską relacją, której formuła jest zawsze dostosowana indywidualnie do potrzeb klienta.
Klient prowadzony przez coacha sam generuje rozwiązania i podejmuje decyzje używając swoich wewnętrznych zasobów, z których do tej pory nie korzystał. Dzięki temu staje się tym, kim chciałby być w życiu i to w sposób efektywny.

Więcej na temat Life Coachingu...

Life Coaching jest jedną z form wspierania rozwoju człowieka, stosowaną zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej świadomego funkcjonowania w swoim otoczeniu. Dedykowany jest on praktycznie wszystkim, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu: być lepszymi partnerami, małżonkami, rodzicami, szefami czy pracownikami. W odróżnieniu od coachingu biznesowego, life coaching ma bardzo szerokie zastosowanie.
Life Coach może pracować ze swoim Klientem praktycznie nad wszystkimi obszarami życia i każdym rodzajem relacji. Oznacza to, że zakres coachingu zależny jest tak naprawdę od Klienta: może to być praca, relacje, rozwój osobisty, ważne zmiany w życiu, motywacja itp. Generalnie dotyczy on realizacji celów życiowych.

Kim jest więc specjalista w zakresie Life Coaching?

Life Coach jest osobą, która podąża wraz z klientem ku jego celom, motywując, inspirując i wspierając go w jego wyborach. Pomaga odnaleźć własną drogę, zrealizować upragnione marzenia, wprowadzić w życiu zmiany.

Specjalista w tym obszarze to osoba posiadająca kompetencje umożliwiające profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze relacji interpersonalnych i reguł społecznych (związków, rodzin, dzieci), realizacji planów i celów życiowych i podejmowania zmian.

To wszystko, a nawet więcej – w programie naszych studiów.

 

To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 świadectwo państwowe kształcenia podyplomowego

• certyfikat kompetencji potwierdzający superwizowaną praktykę modułem dodatkowym Transforming Presence

 moduł specjalistyczny Transforming Presence

 

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

Doświadczenie obu ról:

 możliwość odbycia profesjonalnego coachingu w roli klienta

 możliwość prowadzenia pełnego procesu z klientem w roli coacha 

 konsultacje praktyki z opiekunami merytorycznymi

 

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 program ciągłego uczenia się dla absolwentów: oferta warsztatów i szkoleń w unikalnych cenach

 spotkania w ramach klubów i kół profesjonalnych

 możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych przy Studium praktyków coachingu i mentoringu

 

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 90% zajęć prowadzona metodami warsztatowymi oraz action learning

 praktyka sesji coachingowych peer-to-peer coaching

 projekty wdrożeniowe coachingu

 

NIEZWYKŁA KADRA

 połączenie doświadczonych praktyków i wybitnych naukowców

 akredytowani na poziomie ACC, PCC i MCC coachowie ICF

 certyfikowani trenerzy i eksperci 

więcej»